Regulamin korzystania ze strony internetowej

Ostatnia aktualizacja - 11 listopada 2011 r.

Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Regulamin ten może być w dowolnym czasie zmieniany w drodze aktualizacji niniejszej treści.

Niniejsza strona udostępniana jest przez firmę Wm. Wrigley Jr. Company (Wrigley) nieodpłatnie jako udogodnienie dla osób ją odwiedzających i służy za źródło osobistej rozrywki, informacji, wiedzy oraz za narzędzie do kontaktowania się z Wrigley. Wszystkie treści zawarte na tej stronie (teksty oraz obrazy) wraz z ich układem graficznym są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, modyfikowane, rozpowszechniane, publikowane, ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Wrigley.

Firma Wrigley dokłada wszelkich starań, aby informacje podawane na tej stronie były rzetelne i aktualne, niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności bądź kompletności. Wrigley nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, uboczne, następcze lub pośrednie, ani nie jest odpowiedzialna z tytułu odszkodowania specjalnego, w związku z dostępem do treści zawartych na niniejszej stronie lub ich wykorzystywaniem, w tym m.in. za żadne szkody mogące wynikać z pobrania jakichkolwiek informacji lub materiałów z tej strony.

Wszelkie informacje, w tym m.in. uwagi, sugestie, pomysły, elementy graficzne bądź inne materiały przekazywane firmie Wrigley za pośrednictwem tej strony uznaje się za jawne i stanowiące wyłączną własność Wrigley. Wrigley jest uprawniona do wykorzystywania wszelkich przesłanych informacji w dowolnym celu, bez ograniczeń, bez opłat i bez podawania ich źródła.

Podobnie jak większość witryn internetowych, strona ta korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Wrigley nie zapisuje za ich pomocą żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, przy czym może połączyć plik cookie z innymi informacjami, które gromadzi. Ponadto, my lub nasi reklamodawcy zewnętrzni możemy korzystać z plików cookie do kontrolowania tego, ile razy użytkownik ogląda daną reklamę, bądź skierować reklamę do tych użytkowników, którzy będą nią prawdopodobnie najbardziej zainteresowani. Nie mamy dostępu do plików cookies zamieszczanych przez osoby trzecie, ani informacji, które mogą zawierać. Ponadto, strona ta może zawierać łącza (linki) do innych witryn które nie są prowadzone przez Wrigley. Wrigley nie promuje tych witryn, ani nie jest odpowiedzialna za umieszczane w nich treści.

Wszystkie nazwy, znaki graficzne i inne znaki zamieszczone na niniejszej stronie są znakami towarowymi będącymi własnością Wrigley. Wykorzystywanie lub niewłaściwe korzystanie z tychże znaków towarowych lub treści zwartych na tej stronie jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków określonych tutaj mianem dozwolonych.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy tego samego od użytkowników tej strony. Jeżeli uważasz, że dzieło, do którego prawo własności posiadasz, zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, prosimy o przesłanie następujących informacji do naszego agenta ds. praw autorskich, którego dane kontaktowe podano niższej, i który został powołany zgodnie z amerykańską ustawą o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu - Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):

(a) Fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu posiadacza praw autorskich,
(b) Opis dzieła objętego prawami autorskimi, które zostały według Ciebie naruszone,
(c) Opis miejsca w Serwisie, w którym znajduje się materiał, który według Ciebie stanowi naruszenie,
(d) Swój adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
(e) Swoje oświadczenie, że, działając w dobrej wierze, uważasz, że posiadacz praw autorskich lub jego agent nie wydał zgody na kwestionowany sposób wykorzystania, który nie jest również dozwolony w ramach ustawy oraz
(f) Swoje oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są właściwe, oraz że jesteś posiadaczem praw autorskich albo osobą upoważnioną do występowania w jego imieniu.

Agent ds. praw autorskich:

DMCA Agent
Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60610

dmcanotice@wrigley.com

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wrigley's, Orbit, Hubba Bubba, Airwaves, 5, Sugus, Skittles, Starburst, Extra, Juicy Fruit, Tunes, Lockets, Altoids oraz wszystkie pozostałe znaki towarowe i towarzyszące im wzornictwo są znakami towarowymi należącymi do firmy Wm. Wrigley Jr. Company lub jej jednostek stowarzyszonych.